http://www.kme10.com     ::  โลกแห่งการเรียนรู้   l   ประสบการณ์ที่ต้องค้นหา   l    ความสำเร็จได้มาต้องแลกกับความอุตสาหะ   ::
   ยินดีต้อนรับ เข้าสู่   www.kme10.com   เว็บไซต์จอมยุทธ์   ครูธีรวัช อุดคำมี   ปฏิบัติการสอนวิชาเคมี
 
 
กลับสำนัก
 
 

 
 
  การจัดเรียงอิเล็กตรอน
  การคำนวณสเปกตรัม
  สมบัติธาตุตามตารางธาต
  เลขออกซิเดชัน
  แบบจำลองอะตอม
 
 


เคมีจอมยุทธ์

สมบัติของธาตุตามตารางธาตุ

ขนาดอะตอม

         

ขนาดของอะตอมหาขอบเขตจำกัดได้ยาก เนื่องจากอิเล็กตรอนโคจรรอบนิวเคลียสตลอดเวลาด้วยความเร็วสูงและไม่มีตำแหน่งที่แน่นอน
          ดังนั้นขนาดอะตอมที่แน่นอนวัดกันไม่ได้ ในทางปฏิบัติจึงหาขนาดอะตอมด้วยรัศมีอะตอม ซึ่งมีค่าเท่ากับครึ่งหนึ่งของระยะระหว่างนิวเคลียสของอะตอมคู่ที่สร้างพันธะต่อกันหรือที่อยู่ชิดกัน

 


แสดงรัศมีอะตอม (พิโกเมตร) ของธาตุตามหมู่และตามคาบ

ขนาดอะตอมใหญ่ขึ้นจากบนลงล่าง เพราะธาตุในหมู่เดียวกัน เมื่อเลขอะตอมเพิ่มขึ้นเป็นผลให้จำนวนโปรตอนในนิวเคลียสและ
จำนวนระดับพลังงานที่มีอิเล็กตรอนอยู่เพิ่มขึ้นด้วย   การที่เวเลนซ์อิเล็กตรอนอยู่ห่างนิวเคลียสมากขึ้น เป็นผลให้ธาตุในหมู่เดียวกันมีขนาดอะตอมใหญ่ขึ้นตามเลขอะตอม     แสดงว่าการเพิ่มจำนวนระดับพลังงานมีผลมากกว่า      การเพิ่มจำนวนโปรตอนในนิวเคลียส

 

 

แนวโน้มขนาดอะตอมในคาบเดียวกันจากซ้ายไปขวา

ขนาดอะตอมของธาตุที่อยู่ในคาบเดียวกันจากซ้ายไปขวา เมื่อเลขอะตอมเพิ่มขึ้น

(เลขอะตอมแสดงถึงจำนวนโปรตอนที่นิวเคลียส)     เพราะธาตุในคาบเดียวกัน

มีเวเลนซ์อิเล็กตรอนอยู่ในระดับพลังงานเดียวกัน    แต่มีจำนวนโปรตอนในนิวเคลียส

แตกต่างกัน  ธาตุที่มีโปรตอนมากจะดึงดูดเวเลนซ์อิเล็กตรอนได้แรงมากกว่าธาตุที่มีโปรตอนน้อย  เวเลนซ์อิเล็กตรอนจึงเข้าใกล้นิวเคลียสได้มากกว่า ทำให้อะตอมมีขนาดเล็กลง

 

อิเล็กโทรเนกาติวีตี                  

                          อิเล็กโทรเนกาติวิตี   คือ      ค่าความสามารถในการดึงอิเล็กตรอนของอะตอมที่รวมกันเป็น  สารประกอบ ธาตุที่มีค่าอิเล็กโตรเนกาติวีตีสูงจะดึงอิเล็กตรอนดีกว่าธาตุที่มีค่าอิเล็กโตรเนกาติวีตีต่ำกว่า      พอลิง นักเคมีชาวอเมริกา เป็นคนแรกที่ได้กำหนดค่าอิเล็กโตรเนกาติวีตีของธาตุขึ้น        แต่พอลิงไม่ได้คำนวณหาค่าอิเล็กโตรเนกาติวีตีของก๊าซเฉื่อยไว้  เพราะก๊าซเฉื่อยทำปฏิกิริยาเกิดเป็นสารประกอบได้ยาก 

 

พลังงานไอออไนเซชั่น
 

             ไอออไนเซชัน (Ionization Enery ใช้ตัวย่อว่า IE) หมายถึง ปริมาณพลังงานน้อยที่สุดที่ทำให้เล็กตรอนหลุดออก
จากอะตอมในภาวะก๊าซ โดยปกติอะตอมเป็นกลางทางไฟฟ้า    เพราะมีจำนวนอิเล็กตรอนเท่ากับโปรตอน  
ถ้าดึงอิเล็กตรอนออกจาก อะตอมในสภาวะก๊าซทำให้อะตอมมีจำนวนโปรตอนมากกว่าอิเล็กตรอน 
อะตอมจึงแสดงประจุบวกขึ้นมา เรียกว่า ไอออนบวก ดังสมการ

M(g) ----->  M+(g) + e-


อะตอมของธาตุส่วนใหญ่จะมีอิเล็กตรอนหลายอิเล็กตรอน ถ้าใช้พลังงานดึงอิเล็กตรอนตัวแรกที่อยุ่นอกสุดหลุด
ออกจากอะตอมเรียกว่าพลังงานไอออไนเซชันลำดับที่ 1 (IE1) และเรียกพลังงานที่ใช้ดึงอิเล็กตรอนตัวที่ 2 ออกจาก
อะตอมนี้ว่า พลังงานไอออไนเซชันลำดับที่ 2 (IE2)

 

สัมพรรคภาพอิเล็กตรอน

สัมพรรคภาพอิเล็กตรอนเขียนย่อเป็น EA  คือ ปริมาณพลังงานที่ คายออกมา
เมื่ออะตอมในภาวะก๊าซรับอิเล็กตรอนแล้วกลายเป็นไอออนลบ
เช่น

17Cl(g) + e-     ----->        Cl-(g)        EA = -348 kJ/mol

11Na(g)   + e-    --->      Na-(g)    EA  = -53 kJ/mol

             แสดงว่า Cl รับอิเล็กตรอนได้ง่ายกว่า Na เพราะคายพลังงานออกมาได้มากกว่า

 สรุป ธาตุที่มีค่าอิเล็กตรอนฟินิตีสูงรับอิเล็กตรอนได้ง่ายเกิดเป็นไอออนลบได้ง่าย ส่วนธาตุโลหะมีค่าสัมพรรคภาพอิเล็กตรอนลบน้อย ๆ ถึงค่าบวกน้อย ๆ แนวโน้มจะเสียอิเล็กตรอนสูงมาก

 

 
แลกลิงค์กับเคมีจอมยุทธ์ นำโค้ดนี้แทรกที่เว็บเพจของ
ท่าน แล้วกรุณาแจ้งลิงค์มายังEmail ขอบคุณครับ
<a href="http://www.kme10.com"><img src="http://www.kme10.com/imagemenu/kme10.jpg" alt="เคมีจอมยุทธ์" width="120" height="45" border="0" longdesc="http://www.kme10.com/" /></a>

เคมีจอมยุทธ์

เริ่มนับ 4 สิงหาคม 2551
ผู้ดูแลเว็บไซต์ : นายธีรวัช อุดคำมี โรงเรียนตะพานหิน อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร, E-mail : jomyuthan@hotmail.com :: Tel. 0855314458